Begär ut allmänna handlingar - Region Östergötland

3270

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Örebro

Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här). I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet.

Begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Kalender mallorca 2021
  2. Garage skafttomt
  3. Hitta leverantörer inredning
  4. Systembolag borås åhaga
  5. De de facto
  6. Paracetamol intoxicacion
  7. Servicehus linköping kommun
  8. Jobb utredare skåne
  9. Lönestatistik grundlärare

Tillämpliga lagar och förordningar. § 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen  Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Begäran av utlämnande av allmän handling 7 lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Om du handlägger en begäran att få ta del av en allmän handling ska du i varje enskilt fall göra en sekretessprövning.

Begäran om utlämnande av allmän handling

Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar. • Om handlingen som begärs ut är allmän, prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade. Se nedan. Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap.
Jens fischer

Begäran om utlämnande av allmän handling

6.5 Begäran om att få se allmän handling Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten begära att få ta del av myndighetens allmänna handlingar. Man har rätt att vara anonym. Utlämnandet ska ske skyndsamt. Läs gärna mer om detta i riktlinjen ”Utlämnande av allmän handling”.

2. 2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” 11 2.1.2 Uttrycket ”förvaras” 12 2.1.3 Utrrycket ”kommit in” 12 2.1.4 Uttrycket ”upprättad” 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar? 14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 17 Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Vid den genomförda granskningen har 29 kommuner lämnat information om sin handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran. Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en handling är allmän och om den ska lämnas ut. Ett beslut att avslå en begäran … Dessa avgifter gäller från och med den 1 mars 2020 för utlämnande, på begäran, av kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar hos Mölndals stads samtliga nämnder och bolag. Avgifter § 2 Om en beställning omfattar 40 sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar … Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.
Ditten och datten

15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap. Justitiekanslern riktar kritik mot Universitets- och högskolerådet för dess handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling. Ärendet Bakgrund MT vände sig den 21 april 2017 via e-post till Universitets- och högskolerådet (UHR) med en begäran om att få ut en viss lista. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering.

Socialtjänstens verksamhet omfattas av  I övrigt fanns det inte några allmänna handlingar som omfattades av begäran. [Journalist 2:s] begäran om utlämnande av transaktionslistorna tog drygt två  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. du kan kontakta om du har frågor angående allmänna handlingar och utlämnande.
Ditten och datten

erling haaland fakta
olai församling
skatteverket julklapp anställda
kommunal kassa kontakt
epub books on ipad
skatteverket julklapp anställda

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Se nedan. Med anledning av vad som hade framkommit i dessa frågor beslutade Justitiekanslern att inleda ett tillsynsärende gällande universitetets handläggning av utlämnande av allmän handling samt av begäran om radering eller utplåning av personuppgifter och information om personuppgiftsbehandling. 6.5 Begäran om att få se allmän handling Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten begära att få ta del av myndighetens allmänna handlingar. Man har rätt att vara anonym.